9th Visegrad Film Forum is Postponed to 2021 (English/Slovak statement of organizers)

After a long time of considering, we came to the decision that the 9th year of the Visegrad Film Forum cannot be carried out in a full-fledged way in 2020 - neither in a reduced version, nor in an alternative date. We decided to shift the event to 2021.

The core of the program and the whole event are personal meetings, guest lectures, personal and informal discussions, as well as discussions between students of partner schools and participants. The situation that has come along with the outbreak of the Covid-19 virus has calmed down in Slovakia but worsened in some countries, therefore we consider it risky to organize a type of event in which international participation is a key element of success. On the one hand, we perceive serious health hazards and on the other, the attendance is also endangered, because based on the survey, several schools or guests cannot confirm their participation in advance, so postponing the event would be also at high risk. In addition, it is currently difficult to predict how the situation will develop and in what form we could carry out the event later in 2020. Taking the risk of canceling (or moving) the event at the last minute for the second time could already be liquidating for us.

We also considered the possibility of holding the event in some online form, as many festivals and international industry platforms do. However, the online space would lack the personal contact of both participants and invited guests, as well as the unique informal atmosphere, due to which many participants return to the Visegrad Film Forum every year. And it cannot be experienced online. We believe that you will respect our decision and we are already looking forward to all our participants in 2021. In the case you gave purchased accreditations, it is still possible to return them by 30.11.2020, or transfer them to 2021 (for more information, contact infovff@gmail.com).

Organization team of the Visegrad Film Forum

 

 

 

Po dlhom zvažovaní sme prišli k rozhodnutiu že 9. ročník Visegrad Film Fora nie je možné plnohodnotne, či v zmenšenej verzii, zrealizovať v roku 2020, ani v náhradnom termíne. Rozhodli sme sa ho tým pádom presunúť na rok 2021.  

Základom nášho podujatia je koncept medzinárodnej edukačnej a networkingovej platformy. Počas piatich dní sa každoročne v Bratislave stretávajú hostia a účastníci z viac ako desiatich krajín sveta. Jedným z našich hlavných cieľov je nadväzovanie medzinárodných kontaktov a spoluprác, čo sa bez osobného kontaktu ako účastníkov, tak hostí, stráca.   Jadrom programu aj celého podujatia sú osobné stretnutia, prednášky hostí, osobné a neformálne diskusie s nimi a zároveň diskusie medzi študentami partnerských škôl a účastníkmi. Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia vírusu Covid-19, ktorá sa na Slovensku síce upokojila, ale v niektorých krajinách zhoršila, pokladáme za rizikové organizovať typ podujatia, pri ktorom je medzinárodná účasť základným článkom úspechu. Riziko vnímame primárne ako zdravotné, ale v sekundárnej rovine je ohrozená aj návštevnosť, pretože na základe uskutočneného prieskumu viacero škôl alebo hostí nevie potvrdiť vopred účasť, takže by bolo aj posunuté podujatie vo veľkom riziku uskutočnenia. Navyše v súčasnosti je ťažké predpokladať ako sa situácia vyvinie a v akej forme by sme mohli podujatie neskôr počas roka 2020 realizovať. Ísť druhýkrát do rizika zrušenia (resp. presunutia) podujatia na poslednú chvíľu by mohlo byť pre nás už likvidačné.  

Uvažovali sme aj nad možnosťou zrealizovať podujatie v istej forme online, ako to robia mnohé festivaly či medzinárodné industry platformy. Avšak v online priestore by chýbal osobný kontakt ako účastníkov, tak pozvaných hostí, a taktiež unikátna neformálna atmosféra, kvôli ktorej sa každoročne mnoho účastníkov na Visegrad Film Forum vracia. A tá  sa online zreprodukovať nedá.   

Veríme, že budete naše rozhodnutie rešpektovať a tešíme sa na všetkých účastníkov o to viac v roku 2021. V prípade zakúpených akreditácii je stále možné akreditácie vrátiť do 30.11.2020, alebo si ich preniesť na rok 2021 (pre viac informácii kontaktujte infovff@gmail.com).  

Organizačný tím Visegrad Film Forum